+45 70 60 12 10 mju@advokatjustesen.dk

Privatlivspolitik

Ring uforpligtende på tlf. +45 70 60 12 10

Privatlivs- og cookiepolitik

Hos Advokatfirmaet Martin Justesen prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Det gør vi, fordi, det som dataansvarlig virksomhed er vigtigt for os at beskytte og værne om de personlige oplysninger vi behandler. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af og behandler, når du er klient hos os, besøger vores hjemmeside, hvis vi samarbejder eller i øvrigt anvender de forskellige services vi tilbyder.

§ 1 Dataansvarlig virksomhed

Advokatfirmaet Martin Justesen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der behandles som led i vores virksomhed. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Advokatfirmaet Martin Justesen
Odensevej 169
5500 Middelfart

CVR-nr: 37 12 22 70

Telefon: 70 60 12 10

Mail: gb@advokatjustesen.dk

§ 2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

1. For at kunne yde juridisk rådgivning:

Hvis du er klient hos Advokatfirmaet Martin Justesen, er det nødvendigt for os, at behandle dine personlige oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig. Formålet med behandlingen vil således være at opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Efter omstændighederne kan vores behandling omfatte dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation, ligesom vi også kan være nødsaget til at indsamle og behandle oplysninger om dine rent private forhold, herunder oplysninger om din familie, ægtefælle, dine børn mv. Sluttelig kan det også være nødvendigt for os at behandle fortrolige oplysninger om dine finansielle forhold, herunder årsopgørelser, lønsedler, skatteoplysninger mv. samt dit cpr-nr. i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forbindelse med f.eks. tinglysning eller stiftelse og ændring af selskaber.

Retsgrundlaget for vores behandling i sådanne tilfælde er Databeskyttelsesforordningens1 artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger der er nødvendige for at indgå eller opfylde en kontrakt eller aftale med dig samt Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, omkring behandlinger der tilgodeser vores legitime interesse i administration af vores klientforhold.

Afhængig af den konkrete sag og omstændighederne i den eller de sager vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, herunder oplysninger om strafbare forhold og øvrige kategorier af personoplysninger, der er omfattet af Databeskyt-telsesforordningens artikel 9, stk. 1.

Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandlinger der er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares samt Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, omkring behandlinger der tilgodeser vores legitime interesse i administration af vores klientforhold.

Herudover er vi som advokatvirksomhed ved levering af visse typer af ydelser underlagt kundekendskabsforpligtelser i henhold til Hvidvaskloven2. Det drejer sig primært om sager, hvor vi rådgiver om eller udfører transaktioner for vores klienter, herunder f.eks. ved rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og/eller virksomheder samt ved op-rettelse af selskaber mv.

For at opfylde vores kundekendskabsforpligtelser i Hvidvaskloven, er vi udover ovenstående oplysninger også nødsaget til at behandle fortrolige oplysninger om dig, herunder dit cpr-nr. og i visse tilfælde pas/kørekort nr. Sådanne oplysninger behandles alene med det formål at overholde vores lovgivningsmæssige forpligtelser og behandles ikke til kommercielle formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger indhentet i forbindelse med kundekend-skabsprocedurer er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om behandlinger der nødvendige for at overholde en retslig forpligtelse samt Hvidvaskloven.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679)

2 Lovbekendtgørelse 2021-05-19 nr. 1062 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

2. Udvikling af eksisterende eller potentielle klientforhold, mv.:

Vi kan ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at vedligeholde og udvikle eksisterende eller potentielle klientforhold samt vores forhold til samarbejdspartnere, forret-ningsforbindelser, mv.

Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om navn, titel, virksomhed, adresse, telefon-nummer, hvilke netværk du er en del af og i nogle tilfælde fødselsdage og jubilæer mv. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt alene, hvis du vælger at give dem til os, fx via din mailsignatur, visitkort, mv. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder, fx offentligt tilgængelige oplysninger fra din arbejdsgivers hjemmeside eller CVR.dk.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i vedlige-holdelse og udvikling af ovennævnte relationer, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter:

Hvis du er part, modpart, repræsentant eller anden tredjepartsaktør i en sag vi behandler, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne bistå vores klient i den pågældende sag.

Vi kan behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din relation til sagen og andre almindelige personoplysninger, der indgår i sagen, fx økonomiske oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i som advokater at bistå vores klient med håndteringen af sagen, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan retsgrundlaget desuden være efterlevelse af en retlig forpligtelse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager vi bistår med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, oplysninger om strafbare forhold, jf. Databeskyttel-seslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nummer, jf. Databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1. Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. Databeskyt-telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af Databeskyttelsesforordningen.

§ 3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

    1. Almindelige personoplysninger
    2. Følsomme personoplysninger
    3. Fortrolige personoplysninger
    4. Oplysninger om straffedomme
    5. CPR-nr.

Se desuden § 2 for at se hvilke typer af personoplysninger vi behandler til de forskellige formål.

§ 4 Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører mv. Sådanne samarbejdspartnere behandler alene dine personlige oplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med den instruks vi udstikker i en tilknyttet da-tabehandleraftale.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til Politiet, domstolene, Skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, parter, modparter, repræsentanter og andre tredje-partsaktører i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

I forbindelse med at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler os efter hvidvaskloven.

§ 5 Tredjelande

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personlige oplysninger til tredjelande som ligger udenfor EU/EØS. Undtagelser hertil kan være i helt konkrete sager, hvor en videregivelse er nødvendigt for at kunne levere en ønsket ydelse. Det kan konkret dreje sig om, at vi i forbindelse med rådgivning af dig, er nødsaget til at inddrage eksterne som f.eks. forbindelsesadvokater, finansielle rådgivere, banker, forsikringsselskaber, udenlandske myndigheder mv.

Såfremt det er nødvendigt med en sådan ad-hoc overførsel af personlige oplysninger, vil dette ske i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Herudover vil vi altid sørge for, at der er et tilstrækkeligt og legitimt overførselsgrundlag, samt at du vil blive informeret herom inden overførslen.

§ 6 Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format)

§ 7 Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De fleste af de personlige oplysninger vi behandler om dig, er oplysninger du selv har givet os. Herudover kan vi i visse tilfælde modtage oplysninger om dig fra øvrige parter og repræsentanter samt fra domstole, anklagemyndigheden o.l. Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra of-fentligt tilgængelige kilder.

Herudover modtager vi i visse tilfælde oplysninger om dig som modpart direkte fra den klient vi repræsenterer i det pågældende tilfælde.

§ 8 Cookies

Som de fleste andre hjemmesider benytter vi cookies for at få vores hjemmeside til at fungere. Cookies hjælper os blandt andet med at få overblik over besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden og vores ydelser til dine behov. Dermed hjælper cookies os med at give dig en bedre brugeroplevelse.

Cookies er en lille tekstfil, der gemmes i din browser og bruges til at genkende din computer, tablet eller enhed. Ved at placere cookies kan vi indsamle statistisk information om brugen af vores hjemmeside samt til at forbedre brugervenligheden. Cookies er ikke skadelige og indeholder ikke virus eller skadelige programmer. Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien fornyet automatisk.

Du kan til enhver tid slette allerede accepterede cookies eller blokere visse typer af cookies alt efter dit ønske. Du kan se vejledning til at slette cookies her.

Retsgrundlaget for brugen af cookies, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a omkring samtykker samt artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Advokat Justesen er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Konkret anvender vi følgende typer af cookies:

1. Nødvendige cookies:

Nødvendige cookies er cookies, der er nødvendige for brugen af vores sites. De indsamler ikke personlige oplysninger om dig og er cookies, som er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere.

2. Performance/Personaliserede cookies:

Denne type cookies anvender vi til teknisk funktionalitet, herunder for at få hjemmesiden til at fungere, samt for at kunne huske dine præferencer og dermed optimere vores hjemmeside så du får en god brugeroplevelse.

3. Statistik cookies:

Denne type cookies bruges til statistik så vi ved, hvor mange der besøger vores hjemmeside og kan dokumentere dette overfor f.eks. annoncører efter fælles branchestandarder.

4. Markedsførings cookies

Denne type cookies bruges til at indsamle oplysninger om din adfærd rundt på forskellige hjemmesider og bruges til at danne målrettet og relevant markedsføringsindhold, herunder ved at skabe overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter og dermed hjælper markeds-føringscookies os med at vise dig mere relevante annoncer.

Vi anvender Google Analytics til måling af statistik og til markedsføring.
Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Du kan læse Googles privatlivspolitik her.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

§ 9 Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at op-fylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi opbevarer som hovedregel personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af juridiske ydelser, herunder oplysninger om parter, modparter, repræsentanter og andre tredjepartsaktører i sager, i ti år efter klientforholdets ophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med udvikling af eksisterende eller potentielle klient-forhold, opbevares så længe de er relevante for den eksisterende eller potentielle klientrelation og for en yderligere periode på op til seks måneder.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskra-vene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i fem år efter klientfor-holdets ophør og slettes derefter.

§ 10 Automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser og/eller profilering i vores arbejde.

§ 11 Samtykke

I visse tilfælde kan vores behandling af dine oplysninger baseres på dit samtykke.

Et allerede afgivet samtykke kan ifølge lovgivningen altid trækkes tilbage, det kan du gøre nemt, ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af § 1. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring eller lovgivningen i øvrigt – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det således først virkning fra tilbagekaldelsen.

§ 12 Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår af § 1.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned fra modtagelsen.

1. Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletteprocedure indtræffer. Dog går vores lovgivningsmæssige opbevaringsforpligtelser forud for din ret til sletning, og i mange tilfælde vil vi derfor ikke kunne imødekomme en anmodning om at blive slettet.

4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit udtrykkelige samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en fysisk person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde her.

§ 13 Klage til Datatilsynet

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du altid velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger der er angivet i § 1. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, men vi håber, at du vil kontakte os og give os muligheden for at rette op på forholdet først.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

KONTAKT OS

Kontakt os uforpligtende med din problemstilling

Vi møder dig, hvor du er – og vi gør meget ud af at planlægge vores klientmøder på en måde, hvor klienten føler sig tilpas.

Det betyder, at vi naturligvis er på vores kontor i Middelfart, hvis du er fra Middelfart – ligesom vi er i Svendborg, hvis du er tættest herpå – eller på vores kontor i Odense, hvis det er her, du befinder dig.

Kort sagt: Vi er dér, hvor du er. Og du er altid velkommen til at besøge os på vores kontorer og indgå i en rådgivende dialog med en af vores dygtige advokater og advokatfuldmægtige.

Vores dør er altid åben til en snak om enhver form for juridisk problemstilling, som du vil have løst – hurtigt og effektivt. Vi møder dig med den forståelse, som enhver klient med juridisk ondt i livet har brug for.

Vi glæder os til at høre fra dig.

+45 70 60 12 10

Skriv en besked

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.